Rosario Dawson @rosariodawson: President Barack Hussein Obama has dropped the mic…! #WHCD2016 #WHCD #NerdProm #WhiteHouseCorrespondentsDinner #CorrespondentsDinner #DemocracySpring #DemocracyAwakening #RestoreTheVRA #OverturnCitizensUnited

President Barack Hussein Obama has dropped the mic…! #WHCD2016 #WHCD #NerdProm #WhiteHouseCorrespondentsDinner #CorrespondentsDinner #DemocracySpring #DemocracyAwakening #RestoreTheVRA #OverturnCitizensUnited via @rosariodawson

Read More